Zautomatyzowany system sterowania audiowizualnego

Systemy sterujące instalacjami audiowizualnymi umożliwiały kontrolę nad dziesiątkami odmiennych urządzeń jednocześnie, i należały do najbardziej zaawansowanych systemów sterowania będących obecnie w użyciu. Nie były one jednak wolne od mankamentów, spośród których największym była konieczność stałego nadzoru nad systemem oraz kontroli jego funkcji w trakcie trwania eventu. Wiele nowych systemów było więc modernizowanych w taki sposób, by wgląd operatora w ich działanie mógł być jak najmniejszy.

Nowoczesny automatyczny system sterujący

zautomatyzowane systemy centralnego sterowaniaPodczas gdy konieczność stałej kontroli pracy systemu nie była dużym problemem w przypadku instalacji o niewielkiej ilości urządzeń, w dużych salach w których przeprowadzano prestiżowe eventy, a które posiadały ogromną ilość urządzeń, było to ogromnie męczące zadanie. To właśnie w największych salach coraz częściej instalowano zautomatyzowane systemy centralnego sterowania, o znacznie wyższym poziomie kontroli pracy urządzeń, ale również o wiele większej automatyzacji, jak wskazywała nazwa. Systemy te składały się z nowoczesnej aplikacji sterującej funkcjami wszystkich programów kontrolnych, które miała nadzorować. System więc mógł samoczynnie zmieniać ustawienia i funkcje wedle wcześniej ustalonego programu, jak również korygować nieprawidłowości oraz błędne działania programów kontrolnych i samych urządzeń. Wkład operatora w działanie systemu sterowania był jedynie minimalny, i ograniczał się do okresowego sprawdzenia funkcjonowania systemu, oraz wprowadzenia ewentualnych zmian, jeśli takowe były przewidziane. Systemy te oczywiście wymagały najlepszych dostępnych jednostek centralnych o mocy obliczeniowej oraz pojemności pamięci wystarczającej do ich sprawnego działania.

Mogły być one jednak podzielone pomiędzy komputery centralne, funkcjonując nawet na trzech jednostkach jednocześnie, co znacznie ułatwiało ich instalację w salach posiadających już dużą ilość komputerów przeznaczonych do kontroli pracy urządzeń audiowizualnych. Nowoczesne systemy sterujące były również na tyle zaawansowane, by móc kontrolować działanie wszelkich aplikacji polepszających jakość dźwięku czy wyświetlanego materiału, jak również wprowadzać najbardziej optymalne ustawienia w dowolnym momencie ich działania.